De tio typerna

Erfarenheter från Sverige och i USA visar trots vissa kulturskillnader tydliga mönster beträffande vilka problem man söker hjälp för. Genom att använda en statistisk metod som kallas för faktoranalys har vi kunnat applicera dessa beskrivningar på tio olika typer av sexberoende. Nedan följer en beskrivning av dessa.

Typ 1 - Fantasisex

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på erotiskt laddade fantasier, objektifiering av människor och sexualisering av olika situationer.

Upphetsningen kretsar kring tankar om sexuella möjligheter. Besatthet och tankemässig upptagenhet bidrar till att känslan underhålls och bevaras. Besattheten kan förhöjas genom onani, sexualiserade miljöer eller det man upplever som laddade möten. Man kan ”observera” omgivningen i jakt på möjligheter att sexualisera och ge näring till sina sexuella fantasier och kring att tankemässigt agera ut sina fantasier.   

Beteenden

Denna typ av beroende kan ha många olika ansikten, men en gemensam nämnare är tvångsmässig onani, med eller utan pornografi.  Vittnesmål om att det i första hand är mentala bilder som ger näring åt verklighetsflykten är typiska. Fantasierna används som ett sätt att medicinera mot känslor av oro eller depression. I likhet med alla sexberoenden innebär fortskridandet successivt åsidosättande av ansvar för att frigöra mer tid att engagera sig i fantasier och/eller för att förbereda inför nästa sexuella episod. Det kan i vissa fall även förekomma bulimiska/anorektiska beteendemönster vilket i det här sammanhanget innebär att personen frossar i sexuella fantasier, pornografi och onani för att efteråt försöka kontrollera beteendena genom att vara anorektisk eller undvikande. Fantasisex är ett sätt att kompensera känslor av ensamhet och utanförskap.  

 Typiska tankemönster

Myten om att man måste vara sexuell för att få kärlek, eller att sex och kärlek är samma sak, finns med som ingrediens i de ovan beskrivna tvångsmässiga beteendet. Fantasisexberoende tror att sex är lika med kärlek och att syftet med att vara sexuell är att få engagera sig i den ultimata fantasin - som ju egentligen är en produkt av hjärnans belöningssystem. Fantasisexberoende rättfärdigar och minimerar betydelsen av sina beteenden och upplevelser genom att intala sig att ”alla är lika sexuella”, eller ”jag behöver bara mer sex än andra människor”. Beroendet karaktäriseras av övertygelse om att det enda sättet att hantera verkligheten är att fly in i fantasierna och att det är omöjligt att överleva utan den sexuella besattheten.

 Tecken på eskalering

Medan sjukdomen fortskrider tillbringar den fantasisexberoende allt längre tider i den overkliga världen, skapad av honom/henne själv. Till slut kretsar allt kring de sexuella fantasierna och beteendena, till exempel genom att alltmer tid på jobbet tillbringas i fantasierna och genom onani på alla lediga stunder. Fantasierna eskalerar inte sällan till att innebära ökad risktagning och, så småningom, även sökande efter möjligheter att förverkliga dem.

 Bidragande problem

Eftersom den fantasisexberoende tillbringar långa tider i en artificiell fantasivärld är disassociation ett vanligt bidragande problem. Parallellt missbruk av andra ”lugnande” substanser inklusive mat, alkohol, cannabis eller hallucinogener förekommer relativt ofta.

 Återfallsprevention

När det gäller tillfrisknande från Fantasisex är det synnerligen viktigt att ha tillgång till ett forum där möjlighet ges att träna på att sluta dissociera och istället bygga upp verkliga relationer med andra. Syftet med denna träning är att lära sig att vara närvarande utan att sexualisera sina tankar. Den som varit beroende av fantasisex behöver utveckla överenskommelser med sin s.k. sponsor, eller med sin självhjälpsgrupp, om att de ska försöka avstå från att falla in i specifika tankebanor och beteenden. Viktigt är också att inventera eventuella negativa konsekvenser som tidsåtgång, ekonomi och förstörda relationer.       

Bland dem som utvecklar detta beroende  finns en viss överrepresentation av individer med ursprung i familjemiljöer där det funnits sexualiserade relationer mellan familjemedlemmar, (som dock inte behöver ha inneburit sexuellt utagerande).   

 Typ 2 - Förförelse och Erövring

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att förföra. Beroendet kretsar kring att erövra. Så snart den initiala kontakten är gjord avtar upphetsningen, som också kan vara kopplad till maktkänslor. De kan ta sig i uttryck som sexuellt ofredande eller att den beroende har flera, parallella familjer eller partners som är ovetande om varandras existens..

 Beteenden

Sexualiteten utnyttjas som ett verktyg för att få kontroll över andra. Ofta förekommer flera relationer samtidigt eller en serie av successiva relationer. Jakt på bekräftelse sker ofta i offentliga miljöer där många människor är i rörelse. Internet har blivit ett viktigt forum för denna kategori av sexberoende. Förekomst av register och bildbevis på erövringar är inte ovanligt.

  Typiska tankemönster

Oftast en överdriven tro på att de är unika, har rättigheter som inte andra har och förmåga att upprätthålla flera relationer samtidigt. Trots att deras agerande kan ha stor negativ inverkan på andra människors liv minimerar de i regel denna effekt. De är blinda för den komplexitet som finns i nära relationer. De ägnar sig åt demonstration för att få bekräftelse. Det är interaktionen som är det viktiga, inte att bygga vidare och skapa en långvarig relation baserad på ömsesidig vilja och respekt.

 Tecken på eskalering

Successivt ökat antal sexuella kontakter och allt fler fullbordade erövringar. Många kortlivade relationer och en ständigt pågående jakt, även om den officiella relationen upplevs och beskrivs som tillfredsställande. Försämrad förmåga att sköta åtaganden och uppenbara, frekventa lögner.

 Bidragande problem

Alkohol kan, men behöver inte, finnas med som en del av missbruket. (se kapitel 7, Vägen till sexberoende; om förstärkningsmekanismer) Processen med att bygga och vidmakthålla vattentäta skott mellan de olika relationerna, dels i syfte att uppleva dem som oberoende av varandra och dels för att undvika avslöjande genom att de inblandade får kontakt med varandra, blir en allt större del av problembilden och kan i många fall vara det som till sist får allt att rasa samman.

 Återfallsprevention

Lära sig att sätta gränser i relationer till andra och lära sig vad begrepp som intimitet och undvikande innebär.  Arbeta med verktyg för att kunna reparera relationer med familj och vänner liksom att bli medveten om hur den egna rollen ser ut i förhållande till objekten. Empatiträning. Att bli medveten om, och förstå, sina beteendemönster liksom att förstå sambandet mellan vissa ageranden och uppväxtförhållanden. Radering av alla former av register och bildbevis.    

 Personliga upplevelser

Typiska uppväxtförhållanden kännetecknas av depression och aversion mot sex samt övergivenhet och stora brister i förmågan att knyta band inom familjen, antingen på grund av extrem rigiditet eller en extremt kaotisk miljö.