Typ 9 - Utbyte av smärta

 Beskrivning

Masochistiska handlingar, där självskadebeteende används för att förhöja den sexuella upphetsningen eller förnedring av andra med sadistiska inslag, alternativt en kombination av både dessa företeelser.

Den sexuella upphetsningen är sammanflätad med smärta ofta uppbyggd kring specifika scenarier eller skildringar som innefattar förödmjukelse och skam. Antingen förekommer svårigheter att över huvudtaget uppnå orgasm eller oförmåga att uppnå orgasm utan inslag av smärta eller våld. En central trigger för sexuell upphetsning är rädsla eller återupplevelse av skrämmande händelser. Lustkänslorna kan av vissa också uppnås genom att se på när andra skadas som en del av ett sexuellt handlande.                                                                                                              

 Beteenden

Skiftningar mellan att antingen ta emot eller själv orsaka smärta, rädsla och/eller förödmjukelse. Olika typer av redskap med syfte att orsaka smärta är ofta förekommande. Passivitet, liksom dominans, är centrala inslag eftersom vissa roller karaktäriseras av uppgivenhet och villighet att ta på sig offerroller medan andra karaktäriseras av dominans och överlägsenhet.

Typiska tankemönster

Oavsett passivitet eller dominans är den grundläggande känslan ovärdighet. Hos den passiva bekräftas den genom att tillåta nedvärdering och dominans. Om smärtberoendet istället ageras ut genom den dominanta rollen själv suggereras oförstörbarhet och total suveränitet med hjälp av utstuderade, grandiosa manér.

Tecken på eskalering

I regel både synlig och tydlig eftersom den beroende tenderar att glida allt djupare  in i fantasier och rollspel. För att intensifiera den sexuella upphetsningen krävs tilltagande utdelning eller mottagande av smärta som ofta resulterar i fysiska skador synliga för omgivningen.

 Bidragande problem

Upprepning av obearbetade barndomstrauman. Impulskontrollstörningar. Kemiska droger som kokain eller amfetamin kan, men behöver inte, förekomma. 

 Återfallsprevention

Vid sidan av omfattande traumabearbetning utgör identifiering av impulser tillnedvärdering och lust till förnedring en stor del av tillfrisknandeprocessen. Att vårda sitt känsloliv och sin kropp genom att en hälsosam livsstil, liksom att lära sig leka och känna glädje. Genom olika sätt att reducera skam lär man sig att fokusera på sin personliga trygghet.   

 Personliga upplevelser

Barn som under uppväxten upplever eller bevittnar våldsamma interaktioner med sexuella undertoner befinner sig i riskzonen för att utveckla denna typ av laddade beroende. Beteendena kan lika väl introduceras i tonåren eller senare. Fysiska bestraffningar riktade mot barn som öppet visar sin sexualitet, eller fysiska bestraffningar som sexualiseras - exempelvis att agas naken framför familjemedlemmar - kan skapa kraftfulla trauman som senare uttrycks genom återupprepning av det smärtsamma i sexualiserade sammanhang.              

 Typ 10 - Exploaterandesex

 Denna typ av beroende har vi valt att dela upp i tre undergrupper;

·                tillit

·                barn

·                våld

 Utagerandena bygger på exploatering och utnyttjande av utsatthet och oskuld. Särskilt utsatta individer; klienter/patienter; barn, utvecklingsstörda, anställda eller flyktingar utsätts för övergrepp av terapeuter, läkare, vårdare, chefer eller andra i överordnade positioner. Sexuell upphetsning upplevs i samband med att någon delar med sig av, eller på annat sätt uttrycker, känslomässig smärta, vid åsynen av ett potentiellt offer som befinner sig i en nödsituation eller av att invadera andra genom utnyttjande av maktposition. Tilliten mellan offer och förövare kan i vissa fall byggas upp under längre tid innan övergreppet sker. Medvetet uppsökande av högriskmiljöer genom exempelvis yrkesval är vanlig och just risken för avslöjande utgör ofta en viktig del av upphetsningsmönstret.

 Beteenden

Överskridande av utsatta och svaga individers gränser genom att via manipulerande och maktutövande tilltvinga sig sexuellt umgänge. Det kan också innefatta olämplig och gränsöverskridande exponering av sexuellt laddat material, exempelvis genom att visa pornografi för barn. Offren kan i vissa fall tvingas konsumera stora mängder alkohol eller andra droger i syfte att försätta dem i fullständig maktlöshet. I samma syfte kan sovande eller medvetslösa personer utgöra tänkbara offer, liksom personer med fysiska eller mentala handikapp. (Se också Kapitel tre om sexualiserad vrede som är ett centralt inslag i denna typ av sexuellt missbruk).

 Typiska tankemönster

 Övertygelse om den egna suveräniteten och rätten att engagera sig i sexuella aktiviteter med vem man vill och att alla vill ha det. Sexuella handlingar i syfte att utöva makt. Rättfärdigande av sexuellt utnyttjande av barn genom att påstå att det handlar om undervisning eller uppfostran.  Ett ”nej” kan mycket väl omtolkas som en smickrande omskrivning för ”ja”.

 Tecken på eskalering

Omfattande konsumtion av pornografi och/eller byte av yrkesroller/arbetsmiljöer som kan ge ökad tillgång till lämpliga offer. Långa perioder av så kallad ”grooming” - förberedande, banbrytande åtgärder i syfte att manipulera offret och bygga upp falska vänskapsband. Symptom  på psykisk instabilitet kan också förekomma.

 Bidragande problem

Förutom missbruk av kemiska droger kan i princip hela spektrumet av personlighetsstörningar finnas med i bilden, men vanligast är narcissistisk personlighetsstörning och sociopati. 

Återfallsprevention

Personer med denna typ av beroende behöver avgränsas från alla möjligheter att träffa potentiella offer, något som av naturliga skäl kan vara mycket svårt. Nyckeln i återfallspreventionen är att lära sig se när och på vilket sätt man hittar och väljer ut sina offer. Tillfrisknandeprocessen f kompliceras av att den kräver förändring av hela livsstilen, inklusive yrkesroll och socialt liv. En person som är beroende av exploaterandesex i någon form behöver bli medveten om de starka underliggande behoven av att hjälpa andra som vanligen ligger till grund för denna typ av utageranden