Om

Vår sexualitet är en gåva som bör vara en integrerad och balanserad del av vår livserfarenhet. När sex blir allt mer tidskrävande; när vi får negativa konsekvenser av det vi gör utan att kunna upphöra med det som skapar problemen; när vi inte längre styr över vår sexualitet fungerar den istället som en barriär mot andra människor som ger näring till skam och självförakt. När vi berövar oss själva hälsosamma sexuella uttryck isolerar vi oss från möjligheten att knyta an hos andra. Sexuell hälsa skapar däremot intimitet och närhet som kännetecknas av tillit, respekt, glädje och trygghet.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från april 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Definition av sexberoende

Sexberoende definieras som sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör en persons normala liv och som skapar svår ångest hos personen, i relationerna i familjen, hos alla nära och kära och bland kollegor på jobbet. Sexberoende skapar problem i livet, eller underblåser problem som man redan har (se inlägg om negativa konsekvenser).


Hos en person som är sexberoende är det frågan om tvångsmässiga beteenden som helt och hållet dominerar personens liv. För de här personerna har sex högsta prioritet – högre än familjen, vännerna eller arbetet. Sex är den överhängande faktorn som styr individens liv. De är villiga att offra det som de uppskattar mest i livet för att kunna behålla och fortsätta utagera sitt begär.
Den som är sexberoende betalar alltså ett pris för det han eller hon gör. Men samtidigt bygger den här personen också upp och underhåller en tillitsrelation till de upplevelser som är ett resultat av beteendena. Han eller hon känner tillit till att om man gör som man brukar göra så uppnår man de eftertraktade effekterna. Precis på samma sätt som alkoholister bygger upp och underhåller en tillit till alkohol och en spelberoende bygger upp och underhåller en tillit till sitt spelande.

De tio typerna av sexberoende - typ 1 och 2

De tio typerna

Erfarenheter från Sverige och i USA visar trots vissa kulturskillnader tydliga mönster beträffande vilka problem man söker hjälp för. Genom att använda en statistisk metod som kallas för faktoranalys har vi kunnat applicera dessa beskrivningar på tio olika typer av sexberoende. Nedan följer en beskrivning av dessa.

Typ 1 - Fantasisex

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på erotiskt laddade fantasier, objektifiering av människor och sexualisering av olika situationer.

Upphetsningen kretsar kring tankar om sexuella möjligheter. Besatthet och tankemässig upptagenhet bidrar till att känslan underhålls och bevaras. Besattheten kan förhöjas genom onani, sexualiserade miljöer eller det man upplever som laddade möten. Man kan ”observera” omgivningen i jakt på möjligheter att sexualisera och ge näring till sina sexuella fantasier och kring att tankemässigt agera ut sina fantasier.   

Beteenden

Denna typ av beroende kan ha många olika ansikten, men en gemensam nämnare är tvångsmässig onani, med eller utan pornografi.  Vittnesmål om att det i första hand är mentala bilder som ger näring åt verklighetsflykten är typiska. Fantasierna används som ett sätt att medicinera mot känslor av oro eller depression. I likhet med alla sexberoenden innebär fortskridandet successivt åsidosättande av ansvar för att frigöra mer tid att engagera sig i fantasier och/eller för att förbereda inför nästa sexuella episod. Det kan i vissa fall även förekomma bulimiska/anorektiska beteendemönster vilket i det här sammanhanget innebär att personen frossar i sexuella fantasier, pornografi och onani för att efteråt försöka kontrollera beteendena genom att vara anorektisk eller undvikande. Fantasisex är ett sätt att kompensera känslor av ensamhet och utanförskap.  

 Typiska tankemönster

Myten om att man måste vara sexuell för att få kärlek, eller att sex och kärlek är samma sak, finns med som ingrediens i de ovan beskrivna tvångsmässiga beteendet. Fantasisexberoende tror att sex är lika med kärlek och att syftet med att vara sexuell är att få engagera sig i den ultimata fantasin - som ju egentligen är en produkt av hjärnans belöningssystem. Fantasisexberoende rättfärdigar och minimerar betydelsen av sina beteenden och upplevelser genom att intala sig att ”alla är lika sexuella”, eller ”jag behöver bara mer sex än andra människor”. Beroendet karaktäriseras av övertygelse om att det enda sättet att hantera verkligheten är att fly in i fantasierna och att det är omöjligt att överleva utan den sexuella besattheten.

 Tecken på eskalering

Medan sjukdomen fortskrider tillbringar den fantasisexberoende allt längre tider i den overkliga världen, skapad av honom/henne själv. Till slut kretsar allt kring de sexuella fantasierna och beteendena, till exempel genom att alltmer tid på jobbet tillbringas i fantasierna och genom onani på alla lediga stunder. Fantasierna eskalerar inte sällan till att innebära ökad risktagning och, så småningom, även sökande efter möjligheter att förverkliga dem.

 Bidragande problem

Eftersom den fantasisexberoende tillbringar långa tider i en artificiell fantasivärld är disassociation ett vanligt bidragande problem. Parallellt missbruk av andra ”lugnande” substanser inklusive mat, alkohol, cannabis eller hallucinogener förekommer relativt ofta.

 Återfallsprevention

När det gäller tillfrisknande från Fantasisex är det synnerligen viktigt att ha tillgång till ett forum där möjlighet ges att träna på att sluta dissociera och istället bygga upp verkliga relationer med andra. Syftet med denna träning är att lära sig att vara närvarande utan att sexualisera sina tankar. Den som varit beroende av fantasisex behöver utveckla överenskommelser med sin s.k. sponsor, eller med sin självhjälpsgrupp, om att de ska försöka avstå från att falla in i specifika tankebanor och beteenden. Viktigt är också att inventera eventuella negativa konsekvenser som tidsåtgång, ekonomi och förstörda relationer.       

Bland dem som utvecklar detta beroende  finns en viss överrepresentation av individer med ursprung i familjemiljöer där det funnits sexualiserade relationer mellan familjemedlemmar, (som dock inte behöver ha inneburit sexuellt utagerande).   

 Typ 2 - Förförelse och Erövring

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att förföra. Beroendet kretsar kring att erövra. Så snart den initiala kontakten är gjord avtar upphetsningen, som också kan vara kopplad till maktkänslor. De kan ta sig i uttryck som sexuellt ofredande eller att den beroende har flera, parallella familjer eller partners som är ovetande om varandras existens..

 Beteenden

Sexualiteten utnyttjas som ett verktyg för att få kontroll över andra. Ofta förekommer flera relationer samtidigt eller en serie av successiva relationer. Jakt på bekräftelse sker ofta i offentliga miljöer där många människor är i rörelse. Internet har blivit ett viktigt forum för denna kategori av sexberoende. Förekomst av register och bildbevis på erövringar är inte ovanligt.

  Typiska tankemönster

Oftast en överdriven tro på att de är unika, har rättigheter som inte andra har och förmåga att upprätthålla flera relationer samtidigt. Trots att deras agerande kan ha stor negativ inverkan på andra människors liv minimerar de i regel denna effekt. De är blinda för den komplexitet som finns i nära relationer. De ägnar sig åt demonstration för att få bekräftelse. Det är interaktionen som är det viktiga, inte att bygga vidare och skapa en långvarig relation baserad på ömsesidig vilja och respekt.

 Tecken på eskalering

Successivt ökat antal sexuella kontakter och allt fler fullbordade erövringar. Många kortlivade relationer och en ständigt pågående jakt, även om den officiella relationen upplevs och beskrivs som tillfredsställande. Försämrad förmåga att sköta åtaganden och uppenbara, frekventa lögner.

 Bidragande problem

Alkohol kan, men behöver inte, finnas med som en del av missbruket. (se kapitel 7, Vägen till sexberoende; om förstärkningsmekanismer) Processen med att bygga och vidmakthålla vattentäta skott mellan de olika relationerna, dels i syfte att uppleva dem som oberoende av varandra och dels för att undvika avslöjande genom att de inblandade får kontakt med varandra, blir en allt större del av problembilden och kan i många fall vara det som till sist får allt att rasa samman.

 Återfallsprevention

Lära sig att sätta gränser i relationer till andra och lära sig vad begrepp som intimitet och undvikande innebär.  Arbeta med verktyg för att kunna reparera relationer med familj och vänner liksom att bli medveten om hur den egna rollen ser ut i förhållande till objekten. Empatiträning. Att bli medveten om, och förstå, sina beteendemönster liksom att förstå sambandet mellan vissa ageranden och uppväxtförhållanden. Radering av alla former av register och bildbevis.    

 Personliga upplevelser

Typiska uppväxtförhållanden kännetecknas av depression och aversion mot sex samt övergivenhet och stora brister i förmågan att knyta band inom familjen, antingen på grund av extrem rigiditet eller en extremt kaotisk miljö.

De tio typerna - typ 3 och 4

Typ 3 - Voyeuristisk sex

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att i hemlighet betrakta andra människor, både i vardagliga situationer och i situationer med sexuella förtecken. 

 Beskrivning                                                                                                                                                                         Beroendet kretsar kring visuell stimulans för att kunna fly in i ett transliknande tillstånd. Upphetsningen kan förstärkas genom onani, risktagning (t ex vid fönstertittning) eller att överskrida gränser (klä av människor med blicken). För att upphetsningen ska infinna sig måste allt ske i smyg och på något sätt vara visuellt. Orgasm kan, men behöver inte, vara en del av utagerandet.

 Beteenden

Se på porrfilm eller bilder, striptease, besöka porrbutiker eller ägna sig åt fönstertittning. Samla porr och gömma undan (för att alltid ha tillgång till sin ”drog”). Sexualisera företeelser som inte nödvändigtvis behöver vara sexuella, som exempelvis annonser, postorderkataloger och tidskrifter utan egentligt erotiskt innehåll.

 Typiska tankemönster

Att det inte finns några offer för utagerandena därför att det endast handlar om att betrakta. Att det är oskyldigt därför att offren oftast är omedvetna om sin roll, alternativt har gått med på att filmas eller bli fotograferade. Rättfärdigande av beteenden genom påståenden att offret klätt sig utmanande, att agerandena bara är ett uttryck för glädje och uppskattning för sådant som är vackert, att de inte är otrogna sina partners. Det finns en koppling mellan Fantasisex och Voyeuristisk Sex och många av dem som initialt söker hjälp för voyeurism visar sig vid närmare analys lida av båda dessa beroenden.       

 Tecken på eskalering

Ekonomiska problem. Tidsmässig upptagenhet. Övergång från mjuk- till hårdporr, ökad risktagning och direkta avslöjanden.

 Bidragande problem

Missbruk av alkohol och droger som ett sätt att förhöja och förstärka upplevelsen.

 Återfallsprevention

Avlägsnande av allt pornografiskt material – inklusive prenumerationer av tidskrifter (även sådana som framstår som helt oskyldiga), och att bryta alla kontakter med porrindustrin. Lära sig att förstå den grundläggande skillnaden mellan attraktion och besatthet. Lära sig hur man kan undvika situationer och företeelser som triggar igång det sexuella upphetsningsmönstret och att upphöra med beroendeframkallande ritualer. (t ex sluta gå förbi porrbutiken på väg hem från jobbet, blockera pornografiska kanaler på TV och dator).

Att lära sig förstå vad objektifiering innebär och dess beroendeframkallande aspekt är viktigt, dvs. att förstå kopplingen mellan objektifiering och rädsla för intimitet, och insikt om vilka känslor det är man flyr från. Voyeuren behöver definiera sin s.k. ”bottom-line”, alltså vad som inte är tillåtet att titta på, så att t ex skönhetstidningar och klädestidningar kan inkluderas. Att ha ett forum för att utveckla förmåga till ärlighet är viktigt varför självhjälpsgrupper är en bra metod för tillfrisknande.. Så småningom behöver man leda tillbaka sexuella upphetsningsmönster i tiden för att på så sätt eventuellt kunna koppla dem till p prägling under uppväxttiden.           

 Personliga upplevelser

Människor som utvecklar Voyeuristisk Sex tenderar att ha tidig exponering för sexuella aktiviteter som gemensam nämnare.  Detta kan inkludera att ha bevittnat sexuella aktiviteter inom familjen. En typisk voyeur kan exempelvis beskriva hur de som barn hittade pappas porrsamling och förlorade sig i den. Andra typiska beskrivningar är förekomst av dubbelmoral inom familjen, exempelvis tabu mot pornografi och sexuella ord och handlingar, samtidigt som dessa ständigt bröts emot.

 Typ 4 – Exhibitionism

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att dra uppmärksamhet till kroppsdelar med sexuell koppling. Beroendet kretsar kring upphetsning med fokus på betraktarens reaktion, som har en central betydelse i detta beroende oavsett om reaktionen är chock eller intresse. Detta sätt att söka efter bekräftelse bryter oftast mot kulturella regler eller mot sociala normer och lagar. Orgasm kan, men behöver inte vara viktig för exhibitionisten.

 Beteenden

Exhibitionister, eller blottare, exponerar sig exempelvis i bilen eller på allmänna platser.. Blottare kan, genom att klä på eller av sig på badstränder eller framför ett fönster, låtsas att de inte avsiktligt exponerar sig. En del onanerar mer eller mindre offentligt i syfte att bli upptäckta. Spänningen inför en eventuell upptäckt kan, men måste inte, ingå i det sexuella upphetsningsmönstret.

 Typiska tankemönster

Medveten eller omedveten feltolkning av offrets negativa reaktioner som i stället beskrivs som ett uttryck för sexuell upphetsning. Övertygelse om att alla människor vill se varandras intima kroppsdelar. Rättfärdigande av utageranden med att ingen fysisk kontakt med offren förekommer. Kvinnliga blottare som klär sig sexuellt utmanande kan hävda att de tror att detta förväntas av dem, medan manliga blottare uttrycker en övertygelse om att kvinnor i utmanande klädsel vill att man ska blotta sig för dem.       

 Tecken på eskalering

Ökad frekvens av exponering i allt mer riskfyllda miljöer. Utagerandena kan eskalera från försök att få dem att se ut som en olyckshändelse till att avsiktigt söka upp specifika personer att blotta sig för. I vissa fall kan det handla om inriktning på underåriga (i sig ett förstärkt risktagande på grund av den rättsliga aspekten).

 Bidragande problem

Alkohol och andra droger är vanligt förekommande, liksom varierande grad av dissociation.

 Återfallsprevention

Exhibitionism är en extremt ritualiserad form av sexmissbruk, något som innebär att man behöver få hjälp med att bryta de invanda handlingsmönster som föregått utagerandena. Det kan exempelvis innebära uppsökande av platser där man brukat blotta sig och att göra sig av med kläder som brukat användas  i samband med utageranden. Om alkohol (eller andra droger) ingår i utagerandemönstret behöver man självklart även upphöra med att dessa. Det också viktigt att lära sig ta ansvar för sin tid. En fungerande metod brukar vara schemaläggning av vardagen och kontinuerligt stöd via en mentor och andra ur självhjälp- eller terapigruppen.

 Personliga upplevelser

Exhibitionister verkar i hög utsträckning komma från uppväxtmiljöer där det funnits svaga eller icke-existerande gränser kring sexuella aktiviteter och nakenhet. Sexuella lekar med exponering av det egna könet, det vill säga att barnet tidigt har upplevt att han eller hon belönats för att blotta sig, kan bidra till att han eller hon präglats av att förknippa känslor av välbehag och tillfredsställelse med s sexuellt laddad exponering. 

 

De tio typerna - typ 5 och 6

Typ 5 - Köpt Sex

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att antingen betala pengar för sexuella tjänster, alternativt ”hjälpa” personer finansiellt, karriärmässigt eller genom gåvor, i utbyte mot sexuella tjänster.

Beroendet kretsar kring sexuell upphetsning i utbyte mot pengar - dels för att skapa rättfärdigande kring det man gör, dels i syfte att uppleva makt och kontroll över de egna behoven. Utagerandet följer i regel samma mönster (medan den sexuella interaktiviteten i sig kan ha ett brett spektrum)1) att ha den finansiella möjligheten; 2) att jaga; 3) att betala; 4) att agera ut ); 5) att, i de flesta fall, uppleva extrem skam efteråt.

Sexberoende med köpt sex som utagerande lider av djupt självförakt vilket visar sig som stora brister i förmågan att ta hand om sig själv och sin hälsa.

 Beteenden Tillskansa sig sex genom att betala för den, exempelvis genom att gå på porr- och strippklubbar köpa prostituerade och använda eskortservice. Betalning kan antingen bestå av kontanter, gåvor eller genom att bjuda på resor, middagar, betala räkningar, studier och liknande.   

 Typiska tankemönster

Ser sig själv som hjälpsam och generös genom att de tillhandahålla pengar eller på andra sätt ge, stöd. Ursäkta ageranden och feltolkar motpartens desperation som samtycke.  Övertygar sig själv om att relationen med den de köper sex av är ”på riktigt” och blandar ihop intimitet med ekonomiskt beroende.

 Tecken på eskalering

Förutom allt större åtgång av pengar minskar rädslan för sexuellt överförbara sjukdomar för att slutligen försvinna helt. Något som kan visa sig i form av att en partner smittas Risktagningen ökar även beträffande val av forum och sexpartner som kan bli alltmer utmanande. Engagemang i jakt och förberedelser inför nya utageranden upptar alltmer tid som visar sig i första hand som social isolering.  Eskaleringen kan också innefatta inriktning på allt yngre offer eller engagemang i sexuella aktiviteter som strider mot de egna värderingarnamot de egna värderingarna.so går emot de egna normerna.

Bidragande problem

Missbruk av shopping eller spel. Gränsöverskridande eller brottsliga ageranden förknippade med att skaffa pengar för att köpa sexuella tjänster (eller för att shoppa eller spela) kan utgöra en del av, alternativt förstärka, upphetsningen.    

Återfallsprevention

Att undvika områden eller platser där potentiella offer befinner sig är grundläggande. Att se till att ha begränsad/kontrollerad tillgång till kontanter och kreditkort och att upprätta en handlingsplan för dagen – och hålla sig till denna. Eliminera den inbillade hjälteglorian genom insikt om den dynamik som finns i sexuella övergrepp och det förkastliga i att utnyttja andras finansiella underläge. Konkret information om hälsorisker förknippade med beroendet, liksom empatiträning, utgör också viktiga delar av tillfrisknandeprocessen.

 Personliga upplevelser

Uppväxtmiljö där sex har varit något negativt eller skamfyllt är vanligt förekommande inslag i vittnesmål.. Många beskriver upplevelser där de tidigt uppmuntrats att, på ett eller annat sätt köpa intimitet eller sex av äldre personer i familjen. Köptsex beroende personer beskriver ofta uppväxtmiljöer med inslag av extrem försummelse och känslomässig och/eller ekonomisk nöd. Som vuxna visar många i denna kategori brist på även den mest grundläggande kunskap om hur man lyssnar till, och tillgodoser, sina behov.   

 Typ 6 – Utbytes sex

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att sälja eller byta sex i syfte att skapa en känsla av makt. Utbytessex handlar om starka kontrollbehov. Att sälja sexuella tjänster handlar i detta sammanhang inte primärt om ett desperat behov av pengar eller droger utan om individer som får en kick av att utöva sex i högriskmiljöer. Ömsesidig njutning är inte ens önskvärd då sådan endast får motsatt effekt.

 Beteenden

Att ta emot pengar, tjänster eller varor i utbyte mot sex utgör en viktig del av upphetsningsmönstret. Frekvent partnerbyte och att uppmuntra partners att ha sex utanför relationen, eller bli medlem i sexklubbar eller nudistläger i syfte att hitta nya sexpartners. Prostitution eller produktion av videofilmer liksom att avbilda sig själv eller andra med utpräglad sexuell/pornografisk underton förekommer också ofta. Andra karaktäristika är tankemässig upptagenhet med den egna kroppen inklusive piercing eller tatueringar. Annonsering efter par som söker ensamstående, så kallade swingersträffar och liknande, är typiska ingångar som utbytessexberoende använder.  Med detta påstår vi inte att alla som ägnar sig åt något av ovan nämnda skulle lida av detta beroende.

 Typiska tankemönster

Att ingen tar skada av utagerandena eftersom det bara rör sig om renodlade affärsrelationer. 

 Tecken på eskalering

Ökade insatser för att få tillgång till allt mer extrema möjligheter att agera ut.I vissa fall eskalering in i anonymsex eller prostitution (av sig själv eller av andra) . I likhet med andra beroenden tillbringar missbrukaren allt längre tid i sina utageranden och tar allt större risker för att nå sina mål.

 Bidragande problem

Drogmissbruk, framför allt av kokain eller andra opiater, är relativt vanligt och kan många gånger i själva verket vara huvudanledningen till varför man ägnar sig åt dessa sexuella utageranden (eftersom drogen kraftigt avtrubbar omdöme och känsloliv och dessutom kostar stora summor att finansiera).

 Återfallsprevention

Att skapa och underhålla hälsosamma relationer som bygger på intimitet istället för intensitet och att lära sig se skillnaderna mellan dessa. Likaså att lära sig hur man kan ha icke-sexuella, meningsfulla relationer som bygger på jämlikhet och sunda värderingar. Lära sig upphöra med att objektifiera sig själv och andra.

 Personliga upplevelser

Återspegling av barndomsupplevelser där vuxna varit sexuella med dem själva såväl som andra barn.  I samband med utagerandena beskrivs starka känslor av rädsla tillsammans med sexuell njutning och skam, parallellt med en oerhörd maktkänsla över motparten. Övertygelse om att man endast kan uppleva sexuell njutning i samband med viss rädsla – men med bibehållen kontroll. Sex beskrivs som en ren handelsvara, ett verktyg för att skaffa sig det man vill ha.

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De tio typerna - typ 7 0ch 8

Typ 7 – Sexstöld

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att överskrida gränser utan att upptäckas. Upphetsningen kommer av gränsöverskridande handlingar utan återverkningar eller konsekvenser. Kicken handlar i första hand om att kränka eller invadera andra och i andra hand om att få orgasm.

 Beteenden

Sexualisering av samtal med olämpliga motparter, exempelvis barn eller okända vuxna, och vid olämpliga tillfällen på arbetet, i det offentliga rummet eller i samband med sociala tillställningar). Utagerandena inkluderar sexuella närmanden, gester som betraktas som obscena eller andra former av sexuellt ofredande. Sexberoende i denna kategori kan använda telefonsexlinjer eller ägna sig åt att ringa sexuellt stötande samtal till kända eller okända personer. Det kan också handla om att med mer eller mindre tydlig sexuell underton vidröra eller ”råka” nudda andra i sin omgivning, kanske i en folksamling eller i andra sammanhang där det är naturligt med viss trängsel. Kränkningarna sker genom invasion av andra och beteendet har starka inslag av sexualiserad vrede. 

 Typiska tankemönster

Ursäktar sitt beteende med att det inte finns något offer för handlingarna. (Många gånger undrar också deras offer om det egentligen hänt någonting anmärkningsvärt eftersom de inte märkt något). Just offrets brist på reaktion används som ett argument för att de som utsatts i själva verket t gillade det inträffade, till och med ville att det skulle ske. Rättfärdigande genom påståenden om att handlingarna är oskyldiga och att de är kulturellt och socialt accepterade

 Tecken på eskalering

Med tiden av allt grövre, mer påträngande och kränkande handlingar som också utförs också alltmer synligt och uppenbart och därför får märkbara konsekvenser. Sexuella övergrepp mot kollegor på arbetsplatsen eller fysiska övergrepp på anonyma barn och vuxna på allmänna platser kan visa sig i form av rättsliga åtgärder och/eller förlorat jobb, social isolering och mental frånvaro.

 Bidragande problem

Bipolär störning i dess maniska fas kan innefatta dessa beteenden. Schizofreni är också en vanlig dubbeldiagnos i denna kategori. Missbruk av alkohol eller andra omdömeshämmande droger är vanligt, både för att våga utföra handlingarna och för att bortförklara dem.

 Återfallsprevention

Att lära sig gränssättning är grundläggande och centralt för tillfrisknande, liksom förståelse för hur tidiga händelser långt senare kan göra sig påminda genom att påverka den beroendeframkallade processen. Träning på grundläggande sociala färdigheter i syfte att lära sig läsa av kroppsspråk och signaler, liksom övningar i att visa ärlighet, liksom spegling av upplevelser tillsammans med känslomässigt friska personer.

 Personliga upplevelser

Vuxna i uppväxtmiljön beskrivs i gränsöverskridande termer. ”Känslomässig incest” är vanligt förekommande uttryck, liksom beskrivning av  att vara, eller ha varit, överväldigad av alltför sexuellt utagerande föräldrar. Nästan lika vanligt är att uppväxtmiljön beskrivs som rigid med starkt uttalade aversioner mot sexualitet som den ene eller båda föräldrarna brutit mot. Det motsägelsefulla är också det som står modell för de gränsöverskridande handlingarna.     

 Typ 8 – Anonymsex

 Beskrivning

Sexuellt interagerande med okända personer via nätet eller i verkligheten. Timmar och dagar kan läggas ner på förberedelser och jakt på lämpligt offer eller att låta sig offras. Utageranden kan ganska snabbt accelerera till att ske främst i oskyddade miljöer som exempelvis krogen, stranden, parker eller på offentliga bad och toaletter. Målet är absolut objektifiering genom engagemang med okända, med eller utan deras samtycke.

 Beteenden

Anonymt sexuellt umgänge med tillfälliga sexpartners, så kallade ”one-night-stands” eller med återkommande partners som man dock inte bygger någon relation med annat än den rent sexuella. Mycket tid tillbringas med att ragga på nätet eller jaga offer i olika miljöer. Jakten i sig är en viktig del av ruset. Blottning kan, men behöver inte, ingå som en del av utagerandena.

 Typiska tankemönster

Övertygelse om att alla gör det han eller hon gör och att agerandet är en del av vår kultur Beskriva sig själv som en person med ovanligt hög sexdrift. En tro på att beteendet inte skadar de egna relationerna, att det inte det finns några negativa konsekvenser av beteendet, och om det gör det så drabbar de bara andra. Inom ramen Uttryck för såväl dominans som passivitet och lydnad förekommer. Utagerandena får sin näring av stora mått sexualiserad vrede. 

 Tecken på eskalering

I likhet med de flesta sexberoenden är det främst åtgång av tid och pengar, men också gradvis social isolering och ökad risktagning, kanske genom att använda datorer på arbetsplatsen, cirkulera i bilen på jakt efter offer eller likgiltighet inför risken att smittas av veneriska sjukdomar, liksom ökad utsatthet för våld, rån, utpressning och andra brottsliga handlingar.

 Bidragande problem

Missbruk av alkohol, kokain eller amfetamin för att underlätta dissociation och för att försöka förhöja den sexuella upphetsningen.

 Återfallsprevention

Lära sig att bygga upp och underhålla hälsosamma relationer, inte minst till sig själv, då självförakt är själva grunden för dysberoendet.  Att träna på att vara ärlig, till exempel genom att avslöja sig själv, liksom att utveckla metoder för att hantera och ta ansvar för sin tid. Att lära sig definitioner av fysisk hälsa och nya tankesätt för att flytta fokus från utagerandemönster till omvårdnad om sig själv och sina anhöriga.

 Personliga upplevelser

Anonymsex beroende personer uttrycker utan undantag omfattande fysiska, känslomässiga, psykiska och/eller sexuella övergrepp och kränkningar under barndomen. Vanliga skildringar är brist på eller helt och hållet avsaknad av anknytning en uttalad närhetsrädsla. Dessutom märks bland dessa patienter en ovanligt uttalad förmåga att dissociera (ta avstånd). Berättelser om sexuella erfarenheter innefattar vanligen utnyttjande utan bindningar.  

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De tio typerna - typ 9 och 10

Typ 9 - Utbyte av smärta

 Beskrivning

Masochistiska handlingar, där självskadebeteende används för att förhöja den sexuella upphetsningen eller förnedring av andra med sadistiska inslag, alternativt en kombination av både dessa företeelser.

Den sexuella upphetsningen är sammanflätad med smärta ofta uppbyggd kring specifika scenarier eller skildringar som innefattar förödmjukelse och skam. Antingen förekommer svårigheter att över huvudtaget uppnå orgasm eller oförmåga att uppnå orgasm utan inslag av smärta eller våld. En central trigger för sexuell upphetsning är rädsla eller återupplevelse av skrämmande händelser. Lustkänslorna kan av vissa också uppnås genom att se på när andra skadas som en del av ett sexuellt handlande.                                                                                                              

 Beteenden

Skiftningar mellan att antingen ta emot eller själv orsaka smärta, rädsla och/eller förödmjukelse. Olika typer av redskap med syfte att orsaka smärta är ofta förekommande. Passivitet, liksom dominans, är centrala inslag eftersom vissa roller karaktäriseras av uppgivenhet och villighet att ta på sig offerroller medan andra karaktäriseras av dominans och överlägsenhet.

Typiska tankemönster

Oavsett passivitet eller dominans är den grundläggande känslan ovärdighet. Hos den passiva bekräftas den genom att tillåta nedvärdering och dominans. Om smärtberoendet istället ageras ut genom den dominanta rollen själv suggereras oförstörbarhet och total suveränitet med hjälp av utstuderade, grandiosa manér.

Tecken på eskalering

I regel både synlig och tydlig eftersom den beroende tenderar att glida allt djupare  in i fantasier och rollspel. För att intensifiera den sexuella upphetsningen krävs tilltagande utdelning eller mottagande av smärta som ofta resulterar i fysiska skador synliga för omgivningen.

 Bidragande problem

Upprepning av obearbetade barndomstrauman. Impulskontrollstörningar. Kemiska droger som kokain eller amfetamin kan, men behöver inte, förekomma. 

 Återfallsprevention

Vid sidan av omfattande traumabearbetning utgör identifiering av impulser tillnedvärdering och lust till förnedring en stor del av tillfrisknandeprocessen. Att vårda sitt känsloliv och sin kropp genom att en hälsosam livsstil, liksom att lära sig leka och känna glädje. Genom olika sätt att reducera skam lär man sig att fokusera på sin personliga trygghet.   

 Personliga upplevelser

Barn som under uppväxten upplever eller bevittnar våldsamma interaktioner med sexuella undertoner befinner sig i riskzonen för att utveckla denna typ av laddade beroende. Beteendena kan lika väl introduceras i tonåren eller senare. Fysiska bestraffningar riktade mot barn som öppet visar sin sexualitet, eller fysiska bestraffningar som sexualiseras - exempelvis att agas naken framför familjemedlemmar - kan skapa kraftfulla trauman som senare uttrycks genom återupprepning av det smärtsamma i sexualiserade sammanhang.              

 Typ 10 - Exploaterandesex

 Denna typ av beroende har vi valt att dela upp i tre undergrupper;

·                tillit

·                barn

·                våld

 Utagerandena bygger på exploatering och utnyttjande av utsatthet och oskuld. Särskilt utsatta individer; klienter/patienter; barn, utvecklingsstörda, anställda eller flyktingar utsätts för övergrepp av terapeuter, läkare, vårdare, chefer eller andra i överordnade positioner. Sexuell upphetsning upplevs i samband med att någon delar med sig av, eller på annat sätt uttrycker, känslomässig smärta, vid åsynen av ett potentiellt offer som befinner sig i en nödsituation eller av att invadera andra genom utnyttjande av maktposition. Tilliten mellan offer och förövare kan i vissa fall byggas upp under längre tid innan övergreppet sker. Medvetet uppsökande av högriskmiljöer genom exempelvis yrkesval är vanlig och just risken för avslöjande utgör ofta en viktig del av upphetsningsmönstret.

 Beteenden

Överskridande av utsatta och svaga individers gränser genom att via manipulerande och maktutövande tilltvinga sig sexuellt umgänge. Det kan också innefatta olämplig och gränsöverskridande exponering av sexuellt laddat material, exempelvis genom att visa pornografi för barn. Offren kan i vissa fall tvingas konsumera stora mängder alkohol eller andra droger i syfte att försätta dem i fullständig maktlöshet. I samma syfte kan sovande eller medvetslösa personer utgöra tänkbara offer, liksom personer med fysiska eller mentala handikapp. (Se också Kapitel tre om sexualiserad vrede som är ett centralt inslag i denna typ av sexuellt missbruk).

 Typiska tankemönster

 Övertygelse om den egna suveräniteten och rätten att engagera sig i sexuella aktiviteter med vem man vill och att alla vill ha det. Sexuella handlingar i syfte att utöva makt. Rättfärdigande av sexuellt utnyttjande av barn genom att påstå att det handlar om undervisning eller uppfostran.  Ett ”nej” kan mycket väl omtolkas som en smickrande omskrivning för ”ja”.

 Tecken på eskalering

Omfattande konsumtion av pornografi och/eller byte av yrkesroller/arbetsmiljöer som kan ge ökad tillgång till lämpliga offer. Långa perioder av så kallad ”grooming” - förberedande, banbrytande åtgärder i syfte att manipulera offret och bygga upp falska vänskapsband. Symptom  på psykisk instabilitet kan också förekomma.

 Bidragande problem

Förutom missbruk av kemiska droger kan i princip hela spektrumet av personlighetsstörningar finnas med i bilden, men vanligast är narcissistisk personlighetsstörning och sociopati. 

Återfallsprevention

Personer med denna typ av beroende behöver avgränsas från alla möjligheter att träffa potentiella offer, något som av naturliga skäl kan vara mycket svårt. Nyckeln i återfallspreventionen är att lära sig se när och på vilket sätt man hittar och väljer ut sina offer. Tillfrisknandeprocessen f kompliceras av att den kräver förändring av hela livsstilen, inklusive yrkesroll och socialt liv. En person som är beroende av exploaterandesex i någon form behöver bli medveten om de starka underliggande behoven av att hjälpa andra som vanligen ligger till grund för denna typ av utageranden

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Se upp!

De senaste åren har det dykt upp olika verksamheter som säger sig behandla sexberoende. Personligen tycker jag det är bra att fler alternativ finns för hjälpsökande personer. Samtidigt vill jag varna för verksamheter som i och för sig kan ha en önskan om att hjälpa till, men som bara är delvis utbildade eller helt saknar information och kunskap om behandling för sexberoende. Jag rekommenderar alla hjälpsökande att verkligen kolla upp om personer i den verksamhet man söker hjälp hos är utbildade för att arbeta specifikt med sexberoende och i så fall vad för slags utbildning man har. Det räcker alltså inte med grundläggande kunskap om kemsikt beroende, till exempel. Man måste vara utbildad för att arbeta specifikt med sexberoende. 


Jag tycker att ett bra utgångsläge är att man är C-SAT, alltså certifierad sexberoende terapeut, eller liknande (C-SAT står för certified sexual addiction therapist). Den sk C-SAT utbildningen garanterar att man är kvalificerad för att arbeta med behandling för sexberoende. Utbildningen bygger på forskning, kunskap och behandlings strategier som är evidentbaserade (titta gärna på länken IITAP). 


Det pågående arbetet med forskning utifrån ett statistiskt underlag har pågått i 30 år och nya landvinningar uppstår hela tiden. Som behandlare gäller det att hålla sig informerad och uppdaterad. Ett bra forum för detta är ESAT (European Sex Addiction Therapists). Att vara medlem i ESAT är alltså också ett  bra riktmärke för hjälpsökande personer. Är den verksamhet man söker hjälp hos medlem i ESAT visar det på att man är villig att "hålla fingret på pulsen" när det gäller senaste nytt i arbetet med korrekt behandling. ESAT är en intresseorganisation för professionella personer som arbetar med sexberoende, med medlemmar i 14 Europeiska länder.